शेतक-यांच्यासाठी ७/१२ व ८ अ ची सुविधा

7/12

ग्राहक शेतक-यांच्यासाठी ७/१२ व ८ अ ची सुविधेचा लाभ घेऊ शकतात.