ठेवीवरील व्याजदर मुदत ठेव योजना

अनु. क्र. योजनेचा कालावधी व्याज दर (%)
१५ दिवस ते ४५ दिवस ३.००%
४६ दिवस ते ९० दिवस ४.००%
९१ दिवस ते १८० दिवस ५.००%
१८१ दिवस ते १ वर्षे ६.००%
१ वर्षापुढील ते २ वर्षापर्यंत मुदतठेव (FD) ७.७५%
२ वर्षापपुढे मुदतठेव (FD) ६.१५%
४१० दिवस मुदत ठेव (योजना मर्यादीत कालावधीसाठी ) ८.२५%
६१० दिवस मुदत ठेव (योजना मर्यादीत कालावधीसाठी) ८.४०%
अनु. क्र. योजनेचा कालावधी व्याज दर (%)
१ वर्षापुढे ते २ वर्ष पुर्नगुतंवणूक (SFD) ७.२५%
२ वर्षापुढे पुर्नगुतंवणूक (SFD) ६.००%
जेष्ठ नागरिकांकरिता (१ वर्षापुढील ठेवीकरिता) ०.२५%
अनु. क्र. योजनेचा कालावधी व्याज दर (%)
रु. १४३० प्रत्येक महिना ५ वर्षासाठी ५ वर्षानंतर मिळणारी रक्कम १ लाख.
अनु. क्र. योजनेचा कालावधी व्याज दर (%)
दामदुप्पट ठेव ९ वर्ष ९ महिने १० दिवस
दामदुप्पट जेष्ठ नागरिक ९ वर्ष १ महिने २२ दिवस
अनु. क्र. योजनेचा कालावधी व्याज दर (%)
सुपर सेव्हींग खाते ४.००%