दि. ०१-०४-२०२२ ते ३१-०३-२०२३ अखेरचे नफा तोटा पत्रक

२०२१-२२ खर्च २०२२-२३ २०२१-२२ जमा २०२२-२३
रुपये पैसे रुपये पैसे रुपये पैसे
१७,५९,०३,८८८-२६ १) व्याज १७,४६,७५,७७९-१२ २६,०७,४१,४२४-७३ १) व्याज २९,०४,५२,८१४-१९
१)ठेवीवरील दिलेले व्याज (परिशिष्ट १६ प्रमाने)
(परिशिष्ट १२ प्रमाने)
२)कर्जावरील दिलेले व्याज ३,१८,७२४-९९ २) कमीशन २,९१,५९९-९७
२,६४,७८,६१८-०० २) पगार महगाई भत्ता, २,८८,१३,४९३-००
प्र. फंड बैंक वर्गणी इ. १,७७,२१,६७९-४१ ३) इतर जमा १,०३,१०,६५२-७१
(परिशिष्ट १३ प्रमाने) (परिशिष्ट १३ प्रमाने)
२,९७,९०९-०० ३) संचालक मंडळ सभासद खाते ५,३१,२२७-००
८६,२५,५८४-०० ४) भाड़े, कर, विमा, लाईट खर्च इ. १,०३,५९,४७२-०९
१,८४,३१५-०० ५) कायदा व सल्ला खर्च १,८०,५५३-००
४,३७,४८१-०३ ६) पोस्टेज, टेलीफ़ोन ५,७४,७८४-८४
८,५१,५००-०० ७) हिशोब तपासणी खर्च १२,२७,७३८-००
१,१५,००,८५१-४९ ८) कायम मालमत्तेवरील घसारा १,०५,२९,३६४-४७
५,२८,८०१-२२ ९) स्टेशनरी , छपाई व जाहिरात ९,३७,२३१-२७
५१,२०,७९६-३५ १०) इतर खर्च ४४,२३,०११-०४
(परिशिष्ट १४ प्रमाने)
५०,६५,०९३-०० ११) इतर तरतुदी १,८४,६६,३३३-००
(परिशिष्ट १४ नुसार)
२,४४,२०,१०५-३३ १२) निव्वळ नफा (करपूर्व) २,८१,०६,९१४-०४
- करपुर्व निव्वळ नफा १,३०,०६,७९५-३०
वजा आयकरासाठी तरतुद ३८,००,०००-००
करोत्तर निव्वळ नफा ताळेबंदास वर्ग ९२,०६,७९५-३०
२७,८७,८१,८२९-१३ एकुण ३०,१०,५५,०६६-८७ २७,८७,८१,८२९-१३ एकुण ३०,१०,५५,०६६-८७