दि. ३१-०३-२०२३ रोजीचे ताळेबंद पत्रक

३१-०३-२०२२ भांडवल व देणी ३१-०३-२०२३ ३१-०३-२०२२ जिंदगी व येणी ३१-०३-२०२३
रुपये पैसे रुपये पैसे रुपये पैसे रुपये पैसे
१५,००,००,०००.०० १) भाग भांडवल २०,००,००,०००.०० ४,८९,५७,५३८-०० १) शिल्लक ५,१२,८९,६३४-००
अ) अधिकृत भाग भांडवल प्रत्येकी रु. २५/- प्रमाणे अ) हातामधिल शिल्लक
१०,१७,६७,४२५-०० ब) खपलेले भाग भांडवल ६५७३०७ भाग प्रत्येकी रु. २५/- प्रमाणे १२,१५,९७,६७५-०० १५,४९,५९,६०९-७१ ब) बँकामधील शिल्लक १५,६२,४४,९८७-०२
(परिशिष्ट ६ प्रमाणे)
२१,५४,२३,६२९-५९ २) गंगाजळी व इतर निधी २६,५५,८६,५४०-६३ १,२४,७४,३३,५१८-०० २) गुंतवणूक १,३६,०३,२८,२००-००
(परिशिष्ट ७ प्रमाणे)
३) प्राधान्यपूर्वक सरकारी भागीदारी खाती -- -- ३) प्राध्यान्यपूर्वक भागीदारी खाती --
२७६,७९,३९,३२८-४३ ४) ठेव व इतर ठेव खाती ३,१२,७१,९२,६६५-२० १५५,००,८६,३४५-७९ ४) कर्ज १,८४,२३,४७,४७६-६०
(परिशिष्ट २ प्रमाणे) (परिशिष्ट ८ प्रमाणे)
-- ५) कर्जे -- ९,६४,८३,८३४-४० ५) येणे व्याज ९,७६,९७,८९४-००
(परिशिष्ट ९ प्रमाणे)
६) वसुलीस आलेली बिले(येणे बाजूस दाखविले प्रमाणे) ६) वसुलीस पाठविलेली बिले(देणे बाजूस दाखविले प्रमाणे)
(येणे बाजूस दाखविले प्रमाणे) ६) वसुलीस पाठविलेली बिले
(देणे बाजूस दाखविले प्रमाणे)
७)डिइएएफ,आरबीआय पेयेबल अकौंट:(अनक्लेमड) ७)डिइएएफ,आरबीआय पेयेबल अकौंट(अनक्लेमड)
८) शाखा मेळ - (अनक्लेमड)
२,१७,३३,६२९-५० ८) इतर तरतुदी (परिशिष्ट ३ प्रमाणे) १,७५,१९,१६२-०० ४,३४,२०,३४४-०० ८) जागा व इमारत (घसारा वजा जाता) ४,२५,००,९७१-००
३,९९,०४-९६०-०० ९) व्याज देणे ४,५३,८५,२४७-००
१,३१,४१,०८५-५९ ११) इतर देणी १,०८,०६,९७६-५८ २,१७,३२,४२३-७१ ९) फर्निचर फिक्चर्स (घसारा वजा जाता परिशिष्ट १० प्रमाणे) २,६०,३०,०९२-२६
२,०८,७५,८६२-०४ ११) नफा - तोटा ९५,९८,९३०-०० १,७७,१२,३०६-५४ १०) इतर येणी २,१२,४७,७६१-८३
(परिशिष्ट ५ प्रमाणे) (परिशिष्ट ११ प्रमाणे)
१२) संभाव्य देणी (कॉन्टिंजंट लायबिलिटीज)
७,१५,०००-०० अ) बँक गँरंटी ६,८०,०००-००
२५,६६,४०५-०१ ब) अनक्लेमड डिपॉझीट (डीईएएफ) ३९,७५,२२७-२३
३२,८१,४०५-०१ एकुण ४६,५५,२२७-२३
३१८,०७,८५,९२०-१५ एकूण ३,५९,७६,८७,०१६-७१ ३१८,०७,८५,९२०-१५ एकूण ३,५९,७६,८७,०१६-७१