ठेवीवरील व्याजदर

अनु. क्र. योजनेचा कालावधी व्याज दर (%)
सुपर सेव्हींग खाते ४.००%