ठेवीवरील व्याजदर

अनु. क्र. योजनेचा कालावधी व्याज दर (%)
१ वर्षापुढे ते २ वर्ष पुर्नगुतंवणूक (SFD) ७.२५%
२ वर्षापुढे पुर्नगुतंवणूक (SFD) ६.००%
जेष्ठ नागरिकांकरिता (१ वर्षापुढील ठेवीकरिता) ०.२५%