ठेवीवरील व्याजदर

अनु. क्र. योजनेचा कालावधी व्याज दर (%)
रु. १४३० प्रत्येक महिना ५ वर्षासाठी ५ वर्षानंतर मिळणारी रक्कम १ लाख.