ठेवीवरील व्याजदर

अनु. क्र. योजनेचा कालावधी व्याज दर (%)
१५ दिवस ते ४५ दिवस ३.००%
४६ दिवस ते ९० दिवस ४.००%
९१ दिवस ते १८० दिवस ५.००%
१८१ दिवस ते १ वर्षे ६.००%
१ वर्षापुढील ते २ वर्षापर्यंत मुदतठेव (FD) ७.७५%
२ वर्षापपुढे मुदतठेव (FD) ६.१५%
४१० दिवस मुदत ठेव (योजना मर्यादीत कालावधीसाठी ) ८.२५%
६१० दिवस मुदत ठेव (योजना मर्यादीत कालावधीसाठी) ८.४०%